Vrijdag 22 oktober 1989, de eerste berichten bereiken het westen over de val van Ceausescu in Roemenië. Een dictoriaal bewind loopt ten einde. Opluchting overheerst bij het Roemeense volk.
Komt er nu einde aan een lange periode van armoede?

Door de Stichting Hulp Oost Europa wordt direct concrete hulp geboden. In een brief aan de plaatselijke kerkenraden wordt dringend gevraagd om hulp in de vorm van goederen en gelden.

De stichting treedt op als coördinatiepunt voor de Hervormde Gemeenten.

Een collecte…..en voedselpakketten actie door jong en oud

De diaconie besluit een gerichte collecte te houden voor de hulpverlening in Roemenië.
Van de opbrengst wordt een deel besteed aan hulpgoederen en het andere deel aan medicijnen.
De hulp zal met name worden besteed aan de bevolking van de kleine dorpen en worden verstrekt door de lokale kerken. Naast deze financiële actie participeert de diaconie o.l.v. Kees Codée in een plaatselijke voedselpakkettenactie van de Stichting Schoonhoven Helpt. Kees is afgevaardigde in deze Stichting. Door o.a. enthousiaste deelname van de Jeugdvereniging en de Fakkel wordt deze actie een groot succes.

Het enthousiasme is de basis voor het vervolg. Een vervolg waar de hervormde jeugd altijd in participeert. De val van Ceausescu heeft grote gevolgen niet alleen in Roemenië maar ook voor de aandacht vanuit onze Hervormde Gemeente voor het werk in Roemenië.
Onze God breekt dictaturen af, opent grenzen voor Zijn woord en maakt harten bereid tot het geven van concrete hulp.

De werkgroep Oost Europa is een feit….

Binnen de diaconie vindt aansluitend een herijking plaats van het beleid. De verschillende diakenen zullen hun aandacht meer gaan richten op speciale diaconale werkterreinen in Schoonhoven, Nederland maar ook Europees en Wereldwijd. Tevens is nadrukkelijk de behoefte aanwezig om de diaconale nood dichter bij de gemeenteleden te brengen. Niet alleen door een oproep voor een collecte maar ook door concrete hulp. In één van de vergadering wordt het initiatief genomen om een aparte werkgroep op te richten met de naam Werkgroep Oost Europa.

Leden van het eerste uur zijn Cees Bom, Teus Versluis, Cees van Santen, Ares Murk, M de Vries en Kees Codée.

Veel moet er nog gebeuren…….

Zeer regelmatig worden in de periode november 1991 - februari 1992 vergaderd en afgestemd hoe nu het beste het werk kan worden opgepakt. Dankbaar wordt er gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de Stichting Hulp Oost Europa. Zo wordt er Zaterdags een voorlichtingsdag bezocht door C.J. Schilt en Kees Codée in Putten. Aardige bijkomstigheid is dat zij een week eerder ook al in Putten staan, maar dan voor een gesloten deur staan. Een wijziging van datum heeft hen te laat bereikt…

De eerste notulen worden vastgelegd n.a.v de vergadering op 13 februari 1992.

Een werkgroep oprichten is één, maar er moet ook een concreet doel bekend worden. Een moeilijke afweging vindt plaats, gaan we ons richten op Albanië of Roemenië. Van diverse kanten wordt hulp aan Albanië en ook een eventueel bezoek aan Albanië afgewezen mede gelet op de politieke situatie en geweldplegingen welke plaats vinden ook naar buitenlandse transporten. Een steen door de voorruit van een vrachtwagen leek ons nu niet zo'n goed idee.

Contact met de zustergemeente Sincrai….

Met de stichting Hulp Oost Europa wordt contact gezocht voor een zustergemeente waarmee gemeente contacten kunnen worden onderhouden. Sincrai met haar predikant Ds Bustya Janos komt in beeld. Wij ontvangen een uitgebreide beschrijving van dit kleine boeren dorp ten noordoosten van de stad Brasov

Een drietal projecten moeten er worden uitgevoerd n.l. de afbouw van de pastorie, de bouw van een gemeentezaal en renovatie van de kerk. Totaal is circa f 35.000,- benodigd.

De gemeente blijft betrokken……

Op 26 mei 1992 vindt er een gemeenteavond plaats in Hervormd Centrum. Kees Codée houdt een inleiding over de doelstelling van de werkgroep en geeft meer informatie over de contacten met de gemeente van Sincrai. Door een medewerker van de Stichting Hulp Oost Europa Jos Joosse wordt een uitgebreide toelichting met dia's gegeven over hulpverlening aan Roemenië. Daarna volgt een toelichting op de financiële actie die gedurende deze week wordt gehouden en welke minimaal f 18.000,- moet opbrengen.

Het eerste bezoek….

De basis is gelegd voor langdurige relatie met Roemenië. Actief wordt er samengewerkt tussen alle gemeenteleden jong en oud. De werkgroep dient als stimulator en zorgt voor publiciteit.

Al snel wordt daarna de eerste plannen gemaakt voor een bezoek vanuit onze gemeente aan Sincrai.

We vaardigen een gedegen kerkeraads delegatie af met ds Boon en de ouderlingen J. de Wit, T. Versluis en H. de Ruiter. Hun verslag in woord en beeld vraagt om meer. Meer bezoek maar ook meer hulp vanuit Schoonhoven.

Ajutor Romania transport…..

Een eerste transport wordt gepland, met niet alleen kleding maar ook een tractor en enkele landbouwwerktuigen. Moet je eens voorstellen hoe een boekhouder, een verkoper een eg, een ploeg en een zaaimachine op de kop tikken. Gelukkig was Arie Huisman van deze zaken wel op de hoogte en gaf met raad en daad ondersteuning.

Het transport kan vertrekken naar Sincrai, met een vertaalde preek van Ds W. van Gorsel in de binnenzak en diverse goederen op de vrachtwagen wordt de reis gestart naar Sincrai.

Deelnemers zijn Gert van Eckeveld, Hans Versluis, Wim den Besten, Cees van Santen, Arie Huisman en Kees Codée. Een reis van 26 uur ligt voor de boeg.

Maar wat een belevenis met al deze ajutor (hulpgoederen) bij de Vama (douna) Wat een dankbaarheid voor een veilige aankomst 's avonds in Sicrai met een vrachtwagen die zelfs met sneeuwkettingen niet meer verder kan. Maar achteraf op de juiste plaats staat om de lossen. Wat een cultuur verschillen, wat een taalproblemen. Maar hoor zondags zingen we in twee talen maar wel op de juiste wijze psalm 42, Maar de Heere zal uitkomst geven, Voed het oud vertrouwen weder, menigwerf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk……..

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci